· 3 min read

Real Estate

Η ένατη μελέτη του Μηχανισμού εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου του real estate, τις προοπτικές του, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων και στην περιοχή της ΟΧΕ.

Μελέτη για τον κλάδο του Real Estate

Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από παράγοντες, οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την πορεία της οικονομίας και σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας, τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, τις εισοδηματικές εξελίξεις, την οικοδομική δραστηριότητα, το ισχύον φορολογικό καθεστώς, το κόστος χρηματοδότησης, τις αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, κλπ.

Τα στεγαστικά επιτόκιά επιτόκια ακολούθησαν διαχρονική μείωση έως και το 2015, ενώ την περίοδο 2016-2019 παρουσίαζαν συνεχή αύξηση. Τη διετία 2020-2021 παρουσίασαν εκ νέου μείωση. Το 2022 το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 27,7% και διαμορφώθηκε σε 3,00% ενώ για το πρώτο δίμηνο του 2023 διαμορφώνεται σε 3,9%.

Το 2020 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 11.586 επιχειρήσεις real estate έναντι 9.110 επιχειρήσεων το 2019 σημειώνοντας σωρευτική αύξηση 27,2% τη συγκεκριμένη περίοδο (2.476 περισσότερες επιχειρήσεις), σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων που διατηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σε σχετικά παρόμοια επίπεδα διατηρήθηκε η απασχόληση στις επιχειρήσεις real estate το 2020 σε σχέση με το 2019 τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδα περιφέρειας Αττικής, περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών και Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα για το Δήμο Αθηναίων η απασχόληση στον κλάδο του real estate το 2020 παρουσίασε οριακή αύξηση (σχεδόν 1%) σε σχέση με το 2019 ενώ σωρευτικά την τριετία 2020/2018 αυξήθηκε κατά 19,6%.

Το 2022 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων real estate εκτιμάται ότι ανήλθε σε €2,6 δισ. στο σύνολο της επικράτειας (+34,5% 2022/2021). Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που εδρεύουν στην ΟΧΕ ανήλθε σε €624 εκατ. (+49,5% 2022 2021) και στον δήμο Αθηναίων σε €975 εκατ. (+40,1% 2022/2021)

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που προέρχονται από το ECB Economic Bulletin, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στην ευρωζώνη για δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι το πρώτο έτος, κυμάνθηκαν μεταξύ 1,35% και 3,07% (2022), σημειώνοντας αυξητική τάση από μήνα σε μήνα. Επιπλέον, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο από 10 έτη και πάνω κυμάνθηκαν μεταξύ 1,31% και 3,30% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου στην Ε.Ε.(27) ακολουθούν ανοδική τροχιά μέχρι και το 2019, τάση που ανακόπτεται το 2020 ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Ειδικότερα, το 2020 διαμορφώνονται σε €188,2 δισ. περίπου, καταγράφοντας μείωση 31,8% έναντι του 2019 εξαιτίας της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Καθοριστική σημασία για την πορεία της εγχώριας κτηματαγοράς θα διαδραματίσει το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, το ενδιαφέρον για την είσοδο/σύσταση νέων ΑΕΕΑΠ και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και ο αριθμός αδειών έκδοσης «μόνιμης άδειας εισόδου και διαμονής επενδυτή» (Golden Visa λόγω κατοχής ακινήτου άνω των €250.000), ο οποίος ενώ είχε «εκτοξευθεί» σε 3.935 (περισσότεροι εξ’ αυτών εκτιμάται ότι ήταν υπήκοοι Κίνας) το 2019 από 364 το 2014, το 2022 εκδόθηκαν μόλις 335 άδειες.

  Share:
  Επιστροφή στη λίστα

  Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

  Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

  Δραστηριότητες Άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων

  Η μελέτη του Μηχανισμού παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά, την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των δραστηριοτήτων άσκησης Ιατρικών & Οδοντιατρικών Επαγγελμάτων και αποτυπώνει τα μεγέθη του, τόσο σε τοπικό επίπεδο (Δήμο Αθηναίων), όσο και στο σύνολο της χώρας.

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Ιδιωτική Εκπαίδευση

  Η δέκατη όγδοη μελέτη του Μηχανισμού αποτύπωνει τα γενικά χαρακτηριστικά, την ζήτηση και την προσφορά του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο Αθηναίων.

  Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

  Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες

  Η μελέτη αποτύπωνει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην περιοχή της ΟΧΕ.

  Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

  Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο & Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

  Η δέκατη έκτη μελέτη του ΜΥΕ εξετάζει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς του κλάδου παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αθηναίων.