Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Αθηναίων θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.
Δυνατότητα στήριξης από τον Μηχανισμό έχουν οι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Αθήνας.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον Μηχανισμό δωρεάν ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο "Κανονισμό de minimis”. Το ύψος των ενισχύσεων που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία οι επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν από τον Μηχανισμό δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής (de minimis). Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν:

Yπηρεσίες ανάπτυξης στρατηγικού – επιχειρηματικού σχεδίου

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του Μηχανισμού σε άμεση συνεργασία με την επιχείρηση θα εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες και τους ειδικότερους στόχους της επιχείρησης σας (π.χ ανάπτυξη νέου προϊόντος, χρήση για λήψη δανείου, νέα επένδυση κλπ)

Υπηρεσίες marketing

Θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας ή να ενισχύσετε την θέση σας στην αγορά. Οι Σύμβουλοι του Μηχανισμού θα αναπτύξουν το marketing plan της επιχείρησης σας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και στόχους της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες αναζήτησης χρηματοδότησης

Η επιχείρηση σας χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης ή πρόκειται να κάνετε μια νέα επένδυση; Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τις διαδικασίες εξεύρεσής χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών οργανισμών και δυνητικών χρηματοδοτών (τράπεζες, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α) αλλά και αξιοποιώντας τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ.

Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης

Αντιμετωπίζετε λειτουργικά ή οργανωτικά προβλήματα στην επιχείρησης σας; Οι Σύμβουλοι του Μηχανισμού θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν να υιοθετήσετε μια νέα βελτιωμένη λειτουργική και οργανωτική δομή ή να ανασχεδιάσετε την υφιστάμενη ώστε να προσαρμοστείτε αποτελεσματικά στις αλλαγές που προκύπτουν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και στο γενικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Υπηρεσίες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών

Αναζητάτε νέους συνεργάτες ή προμηθευτές; Ο Μηχανισμός θα σας υποστηρίξει στην αναζήτηση και εξεύρεση συνεργατών για δικτύωση ενώ θα σας παρασχεθεί ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο της διαμόρφωσης, ανάπτυξης και λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών.

Υπηρεσίες coaching - mentoring

Η υποστήριξη θα πραγματοποιείται μέσα από τη διοργάνωση ενημερωτικών και διαδραστικών θεματικών workshops, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία με έμπειρους μέντορες, οι οποίοι θα αναλάβουν από τη μια μεριά να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη θεματολογία του εκάστοτε workshop, ενώ από την άλλη να επιλύσουν ζητήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις (case-studies).

Υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων

Οι Σύμβουλοι του Μηχανισμού θα σας υποστηρίξουν στην επιλογή της ορθής κοστολογικής πολιτικής για την επιχείρησης σας, στην επιλογή τις τιμολογιακής πολιτικής που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τα περιθώρια κέρδους και να μειώσει το υφιστάμενο κόστος παραγωγής.

Υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης αγοράς

Θέλετε να γνωρίζετε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της αγοράς που δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, στην Ελλάδα η το εξωτερικό; Ο Μηχανισμός θα σας παρέχει εξειδικευμένα στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τις συνθήκες τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς ενδιαφέροντος. Για τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και επιλέχθηκαν προς υποστήριξη, θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αναγκών προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι υπηρεσίες που θα λάβουν στη βάση της αίτησης στήριξης αλλά και των πραγματικών αναγκών τους. Στο πλαίσιο της υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και συναντήσεις συνεργασίας με εκπροσώπους και στελέχη της επιχείρησης και θα αναζητηθούν στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από την ίδια την επιχείρηση.

Υπηρεσίες προσέλκυσης επενδυτών

Οι υπηρεσίες προσέλκυσης επενδυτών αφορούν την κατάρτιση αναλυτικής παρουσίασης της επιχείρησης στην αγγλική γλώσσα με σκοπό τη προσέλκυση επενδυτών. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει γενικά πληροφοριακά στοιχεία για την εταιρεία, ανάλυση του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, αποτίμηση της επιχείρησης και αποτύπωση των στόχων και της στρατηγική της.