Εργαλείο Αυτοαξιολόγης Επιχειρήσεων

Εάν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την επιχειρησή σας πατήστε εδώ

Στόχος του εργαλείου είναι η βαθμολόγηση των ακολουθούμενων πρακτικών της επιχείρησης σε σημαντικούς τομείς της οργανωτικής της λειτουργίας. Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει δέκα διακριτές ενότητες, καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε διαφορετικές πτυχές της οργανωτικής απόδοσης και της στρατηγικής της. Οι ενότητες είναι οι ακόλουθες:

  1. Διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής της επιχείρησης
  2. Διαδικασίες διοικητικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού
  3. Δομή, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό
  4. Διαχείριση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας
  5. Διαχείριση ποιότητας προϊόντων/ υπηρεσιών
  6. Μάρκετινγκ
  7. Διαχείριση προμηθευτών και πελατών
  8. Τεχνολογικές υποδομές
  9. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  10. Συνεργασίες και δικτύωση

Κατ’ αυτό τον τρόπο, προκύπτει η αθροιστική βαθμολογία της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε κάθε μια από τις δέκα ενότητες/πτυχές καθώς και η συνολική αθροιστική για όλες τις ενότητες.