Αίτηση Λήψης Στήριξης

1. Ταυτότητα Επιχείρησης

Παρακαλώ εισάγετε την επωνυμία της Επιχείρησης
Παρακαλώ εισάγετε ΑΦΜ
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Το email που καταχωρήσατε δεν έχει σωστή μορφή
Παρακαλώ εισάγετε ένα τηλέφωνο επικοινωνιας:
Παρακαλώ εισάγετε το όνομα του εκπρόσωπος της επιχείρησης

2. Βασικά Μεγέθη Στοιχεία Επιχείρησης

Αριθμός απασχολουμένων (σε ετήσιες μονάδες εργασίας)

Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ φόρων

3. Προηγούμενες ενισχύσεις (καθεστώς DE MINIMIS)

4. Αιτούμενες υπηρεσίες

H Διαγνωστική αναγκών είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν στα πλαίσια της Δράσης. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβει η επιχείρηση θα οριστικοποιηθούν μετά την επιλογή τους και τη διενέργεια της Διαγνωστικής Αναγκών.


5. Στόχος της υποστήριξης - Αναμενόμενα αποτελέσματα

Παρακαλώ αιτιολογήστε πως πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν οι υπηρεσίες στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης σας.


6. Υπεύθυνες Δηλώσεις

Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε την Υπεύθυνη δήλωση (link) στην οποία θα δηλώνετε το ύψος των ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχειρησή σας στο πλαίσιο του κανονισμού de minimis κατά την τελευταία τριετία.


Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε την Υπεύθυνη δήλωση (link) περί ιδιότητας ΜΜΕ.