Μηχανισμός

Σκοπός του Μηχανισμού είναι η επιχειρηματική εκκόλαψη και η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρηματιών στον Δήμο της Αθήνας.

Βασικοί στόχοι του Μηχανισμού είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμενων, ή/και η προώθηση της αυτοαπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ. Επίσης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο Δήμο Αθηναίων, με επίκεντρο την περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας είναι μια από τις προτεραιότητες του Μηχανισμού.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα εκπονηθεί μεγάλος αριθμός μελετών και ερευνών που θα εξετάζουν κλάδους/υποκλάδους της τοπικής οικονομίας με σημαντική παρουσία στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και κλάδους που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. Μέσω των μελετών και ερευνών που θα υλοποιηθούν θα προσδιοριστούν οι ανάγκες των υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ανά κλάδο προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική λειτουργία, η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους.

Επίσης, ο Μηχανισμός θα παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να διασφαλίσουν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Τομέας προτεραιότητας για τον Μηχανισμό είναι και η δημιουργία σετ κριτηρίων ποιότητας ανά κλάδο ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη σχετικών εργαλείων αυτό-αξιολόγησης και η πιλοτική εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχεται σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις/ αυτοαπασχολούμενους έμμεση ενίσχυση με τη μορφή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προκαθορισμένου περιεχομένου και αξίας (de minimis), βάσει των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης, όπως θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» Πράξης: «Υποστήριξη της Εκκόλαψης Νέων Επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) και Ανάδοχος του έργου η ICAP Advisory.

ΕΑΤΑ

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), σχεδιάζει και υλοποιεί αναπτυξιακές και προωθητικές δράσεις για την ενίσχυση της εικόνας της πόλης. Πρωταρχικός της ρόλος είναι η Αθήνα να καταστεί ιδανικός προορισμός για κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες και επενδυτές.

H προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας -με έμφαση στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού- η έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας, όπως και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης είναι τομείς στους οποίους εστιάζει η Εταιρεία μέσα από τα προγράμματά της.

Η ΕΑΤΑ υποστηρίζει τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες του Δήμου Αθηναίων, εξασφαλίζοντας τους πόρους χρηματοδότησης μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, συμπράττει με φορείς του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού προγράμματα και έργα που συμβάλλουν στην κοινωνική, επιχειρηματική και αστική ανάπτυξη.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της οικονομίας των επισκεπτών της πόλης με έργα που αφορούν στην ανάπτυξη της Αθήνας μέσω της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και των υπηρεσιών της για κατοίκους και επισκέπτες, η προβολή και προώθηση της πόλης στο εξωτερικό ως αυτόνομου προορισμού, 12 μήνες τον χρόνο, καθώς και η διαχείριση του προορισμού με την υποδοχή των επισκεπτών και τη δημιουργία ενιαίας εμπειρίας τους.

Περισσότερα για την ΕΑΤΑ δείτε εδώ

ΙCAP Advisory

ΙCAP Advisory

H ICAP Αdvisory είναι μία από τις παλαιότερες εν ενεργεία συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αποτελεί διάδοχο σχήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών του ομίλου της ICAP και έχει συνεχή παρουσία στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Υποστηρίζει ανελλιπώς την Κεντρική Διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία μετασχηματισμού τους μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Έχοντας υλοποιήσει δεκάδες πολυσύνθετα έργα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης προς το δημόσιο τομέα διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην διαχείριση και στον έλεγχο έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στην υλοποίηση έργων στήριξης επιχειρηματικότητας και έχει παράσχει σε πληθώρα επιχειρήσεων συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, εξεύρεσής χρηματοδότησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης θεμάτων λειτουργικού ανασχεδιασμού, καθώς και υπηρεσίες αυτοματοποίησης και τυποποίησης διαδικασιών. Διαθέτει σημαντικότατη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών ανάλυσης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών.

Περισσότερα για την ICAP Advisory δείτε εδώ